Function Disabled

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Το ειδεχθέστερον όπλον εξοντώσεως του Ελληνίζειν

Η άκρα διαστρέβλωσις της αληθείας και το ειδεχθέστερον όπλον εξοντώσεως του Ελληνίζειν!


ΤΟ "ΑΡΧΑΙΟΘΡΗΣΚΟΣ" ΩΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!


-βασική θέσις-


Μία πλειάς ανθρώπων αυτοχαρακτηριζομένη κατά περίπτωσιν ως "αρχαιόθρησκοι", "εθνικοί", "παγανιστές", "Έλληνες", "πολυθεϊστές" κοκ, διαδίδουν μία μεγάλη ποικιλία ιδεών, άλλοτε ευθέως, άλλοτε πλαγίως, άλλοτε συγκεκαλυμμένως και άλλοτε χωρίς κι αυτοί να καταλαβαίνουν τί ακριβώς εννοεί αυτό που εξ αντιγραφής γράφουν, και όλη αυτή η ποικιλία πραγμάτων ψευδών, απατηλών, αληθοφανών κι άλλων που αρέσουν διότι επαναλαμβάνουν τμήματα της "πολιτικής ορθότητος" του Μεταπολεμικού κόσμου, δημιουργεί ένα θανάσιμον αραχνείον το οποίον τυλίγει τον οιονδήποτε άνθρωπον και του καταστρέφει κάθε δυνατότητα ορθής κρίσεως και αντιδράσεως. Είναι πράγματι εξόχως δυσχερές να διακρίνης ότι όλα αυτά είναι διάφορες εκφράσεις μιάς και μόνης Κοσμοθεάσεως η οποία αποτελεί τον ένα και μοναδικόν σκληρόν πυρήνα τους.


Ο εσώτατος πυρήν που παράγει κατά τρόπον αναποφεύκτως λογικόν αυτάς τας ιδέας είναι ένας: Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ/ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ κατά το πρότυπον του Χριστιανισμού και του Μαρξισμού!


Η Ελληνική Θρησκεία εκριζώνεται κατά τρόπον βίαιον και αποφασιστικόν από την γενέθλιο γή της, την πατρίδα της και το έθνος της και μετατρέπεται εις κοσμοπολιτικόν ιδεολόγημα· όπως το θέτουν οι ίδιοι συνήθως, "ο Ελληνισμός είναι ΙΔΕΑ"!


Κύρια χαρακτηριστικά των Κοσμοπολιτικών Θρησκειών είναι ότι: (α) Είναι αυτές καθαυτές οιονεί εθνισμοί/ιθαγένειες και δι' αυτάς δεν υπάρχουν πλέον φυσικοί εθνισμοί, αλλά το δίπολον πιστός-άπιστος (β) επειδή εξ ορισμού στερούνται γης δικής τους, ως"ιδέες" που είναι, είναι αναγκασμένες να ακολουθούν τακτικήν επιθετικήν-πολεμικήν αποσφάζεως των φυσικών εθνισμών διά να διατραφούν (γ) οι προσήλυτοι εις αυτάς καθίστανται εξωμότες του φυσικού των εθνισμού και ως εξωμότες γίνονται πλέον φανατικοί πολέμιοι του. 


Ως συνάγεται εκ των ανωτέρω: Αδελφοί τους είναι οι ομόδοξοι ανεξαρτήτως φυσικού εθνισμού, όσοι είναι "χριστιανοί" ή "εργάτες" ενώ αντιθέτως εχθροί τους είναι οι οικιακοί αυτών, ως το έθεσε ο Χριστός: Ματθ. 34: «Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής· και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού». Καθώς μάλιστα η αίσθησις του νέου εθνισμού είναι ιδιαιτέρως αντιληπτή ως ιερά· πρόκειται δι' "έθνος άγιον" κατά την Α Επστολή Πέτρου.


Εδώ ας σημειωθεί ότι αυτήν την κακοήθη εξαλλαγήν από παραδοσιακήν θρησκείαν εις κοσμοπολιτικήν έπαθε σχεδόν το σύνολον του Ευρωπαϊκού Παγανισμού καθότι από πολύ ενωρίς εισέδυσαν εις αυτόν πράκτορες των Κοσμοεξουσιαστών.


Ούτως λοιπόν οι "αρχαιόθρησκοι" συμπεριφέρονται ως γνήσιοι εξωμόται και ούτως εξηγείται το περίεργον φαινόμενον οι "αρχαιόθρησκοι" να εκφράζουν παντοιοτρόπως το μίσος των κατα της Ελληνικής Πατρίδος και να προσπαθούν μετά μοναδικής μανίας να αποδομήσουν τα διάφορα συστατικά της:


(α) Οχι απλώς ΔΕΝ δέχονται την σημασίαν της βιολογικής συνεχείας μας ως γνησίων απογόνων των αρχαίων προγόνων μας, δογματίζοντες κατά γνησίως κοσμοπολιτικόν τρόπον ότι "Έλλην" είναι όποιος ασπάζεται τον "Ελληνισμό-κοσμοπολιτική θρησκεία", όπως κομμουνιστής είναι όποιος ασπάζεται τον Μαρξισμόν, ΑΛΛΑ επιπροσθέτως θεωρούν ως καθήκον των επιτιθέμενοι ως λυσσασμένες ύαινες να λιθοβολούν ομαδικώς, ώσπου να σκαση, οιονδήποτε κακομοίρη τολμά να ψελλίζη ότι πραγματικοί βιολογικοί μας πρόγονοι είναι οι αρχαίοι! Τοιουτοτρόπως κτυπούν το Ελληνικόν Έθνος κατευθείαν στην καρδίαν του!


(β) Οχι απλώς ΔΕΝ δέχονται την ιστορικήν συνέχειαν του Ελληνισμού, τον οποίον επιδιώκουν με κάθε είδους ψευδεπιχειρήματα να τεμαχίσουν, λέγοντες π.χ. ότι άλλο η "ρωμαιοκρατία", άλλο το Βυζάντιο, άλλο το "νεοελληνικό κράτος" κοκ, ΑΛΛΑ με περισσήν μανίαν και πείσμα επιτίθενται να εξοντώσουν οιονδήποτε κακομοίρη τολμά να ψελλίζη κάτι περί ιστορικής συνεχείας και ως άγρια θηρία καταζεσχίζουν τα ιερά και τα όσια του Ελληνισμού, την Πολεμική Αρετή του, τους 'Ηρωές του και του ιερούς μύθους του, ως αυτός του Μαρμαρωμένου Βασιλιά! 


(γ) Ούτως έχοντες ΑΡΝΗΘΕΙ και την βιολογική συνέχεια, την ράτσα, αλλά και την ιστορική συνέχεια, αφαιρούν από τον Ελληνισμόν ΟΛΟΥΣ τους τίτλους κυριότητος πάνω στην γή του! Δεν έχεις ιστορικήν συνέχειαν, άρα είναι ολωσδιόλου άτοπον να διεκδικείς το "όνομα της Μακεδονίας"! Δεν έχεις βιολογική συνέχεια, άρα η γή τούτη δεν σου ανήκει καθώς δεν έχει "τις θήκες των προγόνων" - ακριβώς το αντίθετον από αυτό που έλεγε στο BBC προσφάτως Εβραίος έποικος της Δυτικής όχθης: Επιμένω να είμαι εδώ διότι εδώ υπάρχουν τάφοι των Πατριαρχών προγόνων μας! Τοιουτοτρόπως ΑΦΑΙΡΟΥΝ από τον Ελληνισμόν και την γεωγραφικήν του βάσιν!


(δ) Δεχόμενοι από τον Ελληνισμό μόνον την "Αρχαιοθρησκεία" απορρίπτουν πρακτικώς όλον τον Ελληνικόν Πολιτισμόν και κρατούν μόνον μίαν "Αρχαιοθρησκεία" της φαντασίας των! Διατί της φαντασίας των; Διότι η κοσμοπολιτική θρησκεία είναι κατά κύριον λόγον κίνησις κοινωνικό-πολιτική και πολύ ολίγον θρησκευτική· έτσι είναι και ο Χριστιανισμός, μόνον μέθοδος μελέτης του ιερού δεν είναι, ενώ είναι τέλεια μέθοδος πλουτισμού της οργανώσεώς του! 


(ε) Ούτως η "Αρχαιοθρησκεία" τους ΜΟΝΟΝ θρησκευτικά χαρακτηριστικά ΔΕΝ έχει! Τα κύρια γνωρίσματα μιάς θρησκείας είναι η πίστις, η εμπιστοσύνη στον Θεό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως Σωτήρ και Καταφύγιον του ανθρώπου και η κατάνυξις και η προσευχή! Τα στοιχεία αυτα όχι μόνον ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά, ΑΛΛΑ πάση δυνάμει και ομαδόν επιτίθενται και πυροβολούν οιονδήποτε κακομοίρη τολμά να ψελλίζη ότι είναι θρησκευόμενος, έχει πίστι στον Θεό και εις κάθε στιγμήν του βίου προσεύχεται!


(ς) Τελικώς, αυτό που τους δαιμονίζει κυριολεκτικώς είναι ότι ακόμη ο Ελληνισμός διαθέτει Κράτος! Με κάθε τρόπον και με κάθε είδους σοφιστείαν επιτίθενται εναντίον της ιδίας της ιδέας υπάρξεως Ελληνικού Κράτους και τούτο γίνεται με λογικήν νομοτέλειαν καθώς έχοντες αποτάξει τον φυσικόν εθνισμόν Έλλην και έχοντες ασπασθεί τον κοσμοπολιτικόν εθνισμόν "παγανιστής" ενδιαφέρονται πλέον διά το ιδικόν των κοσμοπολιτικόν κράτος του "Παγανισμού", όπως οι Μαρξισταί διά την "Πατρίδα της Επανάστασης" και οι Χριστιανοι διά το "Πατριαρχείον"! Ούτως, όχι μόνον ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να υπερασπισθούν την ανύπαρκτη δι' αυτούς Ελληνική Πατρίδα ΑΛΛΑ εκτινάσσουν όλο τους το μίσος και την χολήν εναντίον οιουδήποτε τολμά να εκστομίζη τις απηγορευμένες λέξεις "Εθνος", "Πατρίδα", "Ελληνικόν Κράτος"!


(ζ) Συνακολούθως και με απόλυτον λογικήν συνέπειαν παραμένουν αδιάφοροι εναντίον κάθε εξωτερικής επιβουλής και ΕΠΙΠΛΕΟΝ με όλον το μίσος που μόνον ένας εξωμότης μπορεί να κρύβη τάσσονται "αλληλέγγυοι" με την οριστικήν καταστροφήν της Πατρίδος διά του διαβολικής εμπνεύσεως ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ και διά τούτο επαίρονται, το έχουν τιμή, το λέγουν: ήμασται αντιρατσισταί!


(η) Αθροίζοντες όλα αυτά καταλήγομε ότι κατά τρόπον απολύτως αυτόματον και λογικόν ταυτίζονται με τον έχοντα τας αναλόγους ιδέας πολιτικόν χώρον γινόμενοι οι φανατικότεροι όλων "Αντιεξουσιασταί"-Αριστεροί-Συριζαίοι! Εμφανιζόμενοι κατά λογικήν ακολουθίαν ως "εχθροί του Συντηρητισμού και της παραδόσεως" και ως "εικονοκλάσται"!


ΚΑΤΙ ΕΞΟΧΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ


Έως εδώ όλα φαίνονται με την εφαρμογήν της θεωρίας των Κοσμοπολιτικών Θρησκειών ως απολύτως αναμενόμενα και λογικά επακόλουθα της θεωρίας, όμως υπάρχει ένα περίεργον στοιχείον στην συμπεριφοράν των: Ενώ τα λέγουν αυτά, καλώς ας είπωμεν, και εμφανίζονται ως "θρησκεία", αιφνιδίως λαμβάνουν πολιτικήν θέσιν! Αυτοί δεν γνωρίζουν μόνον καλώς την "Αρχαιοθρησκεία", αλλά γνωρίζουν άριστα την Ιστορίαν, την αρχαίαν και του 20ου αιώνος, και εξαίφνης μετατρέπονται εις καθαρώς και εξόχως πολιτικόν κίνημα το οποίον έχει έναν και μόνον στόχον: την φανατικήν υποστήριξιν των ιδρυτικών μύθων του Κράτους του Ισραήλ! Αυτοί οι λυσσήρεις αποδομηταί του Ελληνισμού και ρητοί εχθροί του Ελληνικού Κράτους με τελείαν σχιζοφρενικήν αναστροφήν γίνονται φανατικοί υποστηρικταί της πολιτικής κινήσεως του Σιωνισμού, κατά το παράδειγμα του ιδρυτού του ΚΚΕ και συγχρόνως φανατικού Σιωνιστού αειμνήστου Αβραάμ Μπεναρόγια!


---


Αυτά γιά τώρα και πιστεύομε ότι προσεφέραμε κατι στην κατανόησιν του περιέργου φαινομένου της μετατροπής της Ελληνικής Θρησκείας σε θρησκεία κοσμοπολιτική!

Δρ. ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου