Function Disabled

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

SHAKUNA TANTRA in greek&english

SHAKUNA TANTRA

Η Shakuna Tantra, το δόγμα (επιστήμη) των οιωνών, είναι επίσης γνωστή ως Shakuna Upadesha (Shakunopadesha) ή Shakuna Shastra. Ένα μέρος της Tantra, η  Shakuna Tantra, ασχολείται με τις προειδοποιήσεις της φύσης για επικείμενα γεγονότα.  Η δύναμη αποδελτίωσης (ερμηνείας) αυτών των προειδοποιήσεων ονομάζεται Lakshana Siddhi.

Οι προειδοποιήσεις είναι κρυμμένα σύμβολα των μηνυμάτων Prakriti.
Στην ταντρική παράδοση περιγράφονται ποικίλα είδη οιωνών στη Horasara Adhyaya (Κεφ. XXXXII)ως μέρος της Shakuna Tantra.

Στην Τάντρα πιστεύεται ότι κάθε περιστατικό που συμβαίνει έχει ένα ή περισσότερα σημάδια ως ενδείξεις κρυμμένων συμβόλων των μηνυμάτων της φύσης (Prakriti) ως καλούς ή κακούς οιωνούς μελλοντικών γεγονότων. Η φύση προειδοποιεί μέσω των πουλιών, των ζώων, τραβήγματος μερών του σώματος , φωνών, ήχων και διαφοροποιήσεών τους (Svara), οσμών, ανθρώπων και των δράσεών τους, αντικειμένων κ.λ.π.

Η γνώση της αποκάλυψης της σημασίας πίσω από ένα σημάδι ονομάζεται Shakuna Tantra. Οι προειδοποιήσεις θα δείξουν τι θα συμβεί στην πραγματική διάσταση των πραγμάτων, παρά ταύτα, το άτομο που μπορεί να προβεί σε ικανή ερμηνεία των προειδοποιήσεων δύναται να αλλάξει τα πράγματα, κι ως εκ τούτου και την προοπτική των μελλοντικών γεγονότων. Αυτή η δυνατότητα παρέμβασης στα γεγονότα και η ικανότητα για αλλαγή τους καθιστά αυτή την Τάντρα πολύ σημαντική.

Πρακτικά, το άτομο που κατέχει αυτή την Τάντρα θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει την εμφάνιση καλών οιωνών και να εξαλείψει τις συνέπειες των κακών οιωνών, αλλάζοντας τη ροή των δράσεων, και παράγοντας ως εκ τούτου άλλες μελλοντικές εκδηλώσεις . Αυτή η επίγνωση αποτελεί μια κατάσταση  συνειδητότητας , στην οποία  ο θεραπευτής είναι μόνιμος δημιουργός της ζωής του.

Το εύρος της είναι τεράστιο, μόνο ένα άτομο ανεπτυγμένης διανόησης (Buddhi) θα μπορεί να είναι ικανό να έχει τέτοια αντίληψη μέσω της Samyama (κατάσταση προηγμένης συνειδητότητας) και να προβλέπει με ακρίβεια ένα μελλοντικό γεγονός.

Ένα τέτοιο άτομο θεωρείται ότι κατέχει τη Lakshana Siddh ή τη δύναμη να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά (Lakshana-s). Παρά το ότι υπάρχουν είδη οιωνών που μπορούν να γίνουν γνωστά από ανάγνωση βιβλίων κ.λ.π. σε ένα προηγμένο επίπεδο πρακτικής, η γνώση όλων των οιωνών θα έρθει από το εσώτερο, μόλις αποκτηθεί η Lakshana Siddhi.

Οι οιωνοί δεν συνδέονται απαραίτητα με τη ζωή ενός προσώπου που μπορεί να τους αντιληφθεί, αλλά με ο,τιδήποτε το οποίο εμπλέκει οποιονδήποτε . Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όρια. Ακολουθούν κάποιοι οιωνοί σύμφωνα με την Shakuna Tantra.

Εάν στην πορεία προς την υλοποίηση μιας δράσης μια γάτα διασχίσει το δρόμο σας, αυτό σημαίνει πως κάποιος θα κάνει κάτι πίσω από την πλάτη σας - το πιθανότερο , άτομο που θεωρείτε φίλο σας. Το ταξίδι θα καθυστερήσει ή θα αναβληθει.

Εάν στην αρχή ενός ταξιδιού ακουστεί πυροβολισμός, αυτή είναι ένδειξη θανάτου. Η δράση που έχει ξεκινήσει πρέπει να παύσει.

Αν στην αρχή ενός ταξιδιού ακουστεί θόρυβος από αντικείμενο που πέφτει, αυτό αποτελεί ένδειξη μελλοντικής καταστροφής περιουσίας.

Η Samyama θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των πραγματικών εμπλεκόμενων γεγονότων, και να αποφευχθεί η απώλεια.

Εάν στην αρχή ενός ταξιδιού γίνει συναπάντημα με χαρούμενους ανθρώπους, αυτό αποτελεί ένδειξη διασκέδασης και ευχάριστων περιστάσεων με τους ανθρώπους, για τη συνάντηση των οποίων γίνεται το ταξίδι

Εάν στην αρχή ενός ταξιδιού διασταυρωθείτε με ζευγάρι που αγκαλιάζεται και φιλιέται, αυτό είναι ένδειξη πως σας αγαπά κάποιος από την ομάδα ανθρώπων που πρόκειται να συναντήσετε.

Εάν διασταυρωθείτε με άτομο που έχει δοχείο γεμάτο νερό, αυτό είναι καλό σημάδι υλοποίησης της δράσης που έχετε ξεκινήσει - αν το δοχείο είναι άδειο, η προτιθέμενη δράση δεν θα αποδώσει καλούς καρπούς.

θα πρέπει να γίνει εφαρμογή της Samyama και θα πρέπει να αναβληθεί η δράση.

Εάν σε μια ομάδα ανθρώπων τεθεί ένα ερώτημα και ξαφνικά κάποιος φταρνιστεί, το φτάρνισμα θα πρέπει να εκληφθεί ως οιωνός κακής φύσης. Θα πρέπει να εφαρμοστεί Samyama για να αναγνωριστεί η σύνδεση με την παρούσα κατάσταση, τους εμπλεκόμενους ανθρώπους κ.λ.π, και να αποφευχθεί το πρόβλημα αν είναι ακόμη αυτό εφικτό.


Επιτυχία στη δουλειά που έχει αναληφθεί επιτυγχάνεται με το να προκύψει συνάντηση με ανθρώπους που φέρουν μουσικά όργανα , ανοιχτές ομπρέλες, τσάντες γεμάτες τρόφιμα, λουλούδια, στολίδια, ή με τη συνάντηση με ελέφαντα, ταύρο, παγώνι, άλογο, κύκνο, ανθρώπους που γελούν, γαμήλια πομπή, έναν Sadhu (ιερό θεραπευτή) .

--------------------------------
SHAKUNA TANTRA
Shakuna Tantra, the doctrine (science) of omens it is known also as Shakuna Upadesha (Shakunopadesha) or Shakuna Shastra. A part of Tantra, the Shakuna Tantra deals with nature's warnings of forthcoming events. The power to interpret these warnings is called Lakshana Siddhi. The warnings are hidden symbols of Prakriti's messages.
In the tantric tradition various kinds of omens are described in the Horasara Adhyaya (Chp XXXXII) as part of Shakuna Tantra.
The Tantra believes that each event that happens has a sign or signs as indications of hidden symbols of nature's (Prakriti) messages as good or bad omens of future events. The nature warns through birds, animals, short pull of body parts, voices, sounds and their modulation (Svara), smells, people and their actions, objects, etc.
The knowledge to uncover the significance behind a sign is called Shakuna Tantra. The warnings will show what will happen in the actual set-up of things, however the person who can have a good interpretation of the warnings can change things and therefore the potentiality of future events too. This possibility of intervention within the events and the capacity to change them makes this Tantra very important. Practically the person aware of this Tantra will try to maximize the occurrence of good omens and eliminate the consequences of bad omens by changing the course of actions therefore producing other future events. This awareness is a state of consciousness in which the practitioner is a constant creator of own life.
It's range is vast, only a person of advanced intellect (Buddhi) will be able to have such a perception through Samyama (a state of advanced awareness) and predict with accuracy a future event.
Such a person is considered to possess Lakshana Siddhi or the power the know the characteristics (Lakshana-s). Although there are kinds of omens to be known from reading books, etc. in an advanced stage of practice the knowledge of all the omens will come from the inside once the Lakshana Siddhi is acquired.
The omens are not necessarily linked to the life of the person who can have the perception of them, but to everything involving everyone. Practically there are no limits. Here are some omens according to Shakuna Tantra.
If on the way to accomplish an action a cat has crossed your way this means somebody will do something bad behind your back most likely a person you call a friend. The journey is to be delayed or postponed.
If at the beginning of a journey a gunshot is heard this is an indication of death. The action in hand is to be stoped.
If at the beginning of a journey a noise from a fallen object is heard this is an indication of future destruction of property.
Samyama should be practiced to clarify the circumstances of the actual events involved and avoid the loss.
If at the beginning of a journey happy people are met this is an indication of fun and good time with the people you are on your way to join.
If at the beginning of a journey a couple cuddling and kissing is met this is an indication that somebody loves you in the group of people you are going to meet.
If a person having a vessel full of water is met on the way, this is a good sign of accomplishing the action in hand, if the vessel is empty the action intended will not produce good fruits.
Samyama should be practiced and the action be postponed.
If in a group of people a question is asked and suddenly somebody will sneeze, the sneeze should be taken as an omen of a negative nature.
If a quarrel is heard this is an indication of separation. Samyama should be practiced to identify the link to the present situation, the people involved, etc. and avoid the problem if yet is possible.
If there is a short pull or stuck up of any body part this is an indication of that the action in hand should be stopped.
Success in the work in hand is achieved by meeting people carrying musical instruments, open umbrellas, bags full of food, flowers, ornaments or meet an elephant, bull, peacock, horse, swan, people laughing, marriage ceremony, a Sadhu (holy mendicant).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου