Function Disabled

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ

Το ποίος είναι Έλλην έχει ορισμόν· 
Έλλην είναι αυτός ο οποίος έχει αποτάξει την ατομοκεντρική Νεωτερικότητα καθώς πιστεύει στην Συλλογική οντότητα Ελληνική Πατρίδα, την οποίαν θεωρεί αυθέντην και κύριον του εαυτού του, του Ελληνισμού, της Πολιτείας και του Κράτους.

Η "Συλλογική οντότης Ελληνική Πατρίδα" είναι πρωτίστως και απαραιτήτως οντότης βιολογική, ιστορική και γεωγραφική.


Ο Ελληνικός πληθυσμός διατηρώντας από χρόνους αρχαιοτάτους την φυλετικήν του υπόστασιν, δηλαδή την βιολογικήν του σύστασιν και συνοχήν, το DNA του, κατοικεί συνεχώς και αδιαλείπτως στον αυτό τόπο ο οποίος συνιστά την γεωγραφικήν υπόστασιν της Πατρίδος και είναι ιερός όντας καθαγιασμένος από τα κόκκαλα των προγόνων κατά το λεχθέν "πατρίς είναι ο τόπος όπου έχει τις θήκες των προγόνων" και επίσης "απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά…". 


Ασφαλώς, η βιολογική συνέχεια με τους προγόνους αποτελεί μόνον γυμνό κέλυφος εφ' όσον δεν συνοδεύεται από την ψυχικήν και πνευματικήν συνέχειαν, τουτέστιν η ψυχική και νοητική ιδιοσυστασία του πληθυσμού παραμένουσα αναλλοίωτος στον χρόνον διατηρεί την ιδίαν νοοτροπίαν και αντίληψιν των πραγμάτων, κινείται από το αυτό ιδεολογικόν σύνολον, το οποίον καλούμε "Ελληνικό Πολιτισμό" και "Ελληνική Κοσμοθέασι", οπότε, τότε και μόνον τότε δικαιούμεθα να ομιλούμε διά "ιστορική οντότητα", καθώς μόνον οι πολιτισμοί αποτελούν οντότητας ιστορικάς. Ούτως ή άλλως, μόνον εφ' όσον ακολουθούμε την ιδολογίαν και τας γνώμας των είνα δυνατόν οι βιολογικοί πρόγονοι να αποτελούν κυριολεκτικώς προγόνους και διά τούτο όποιος γινόμενος εξωμότης αλλάσσει κοσμοθέασιν αλλάζει και προγόνους!


Επομένως, η βάσις της εννοίας πατρίς είναι η βιολογική, ιστορική και γεωγραφική συνέχεια και ενότης.


Περαιτέρω, μία οιαδήποτε "συλλογική οντότης Πατρίδα" δύναται να υπάρχη έχουσα καλώς και δημιουργούσα πολιτισμόν μόνον όταν παραμένει απερίσπαστος από δυνάστες πολιτικούς ή ιδεολογικούς, διαθέτουσα την ιδικήν της κρατικήν οντότητα. Τούτο είναι γνωστόν, εταλαπωρήθη η Συλλογική οντότης Ελληνική Πατρίδα από την ιδεολογικήν δυναστείαν του Χριστιανισμού και από την πολιτικήν δυναστείαν των Οθωμανών, αλλά επιπλέον, όλοι γνωρίζομε ότι μέγας παγκόσμιος πόλεμος εγένετο προσφάτως διά να αποκτήση κρατικήν οντότητα ο Εβραϊσμός! Ο Έλλην θεωρεί ως απολύτως απαραίτητον η "Συλλογική οντότης Ελληνική Πατρίδα" να διαθέτει την ιδικήν της ανεξάρτητον κρατικήν οντότητα και το γε νυν έχον ο Έλλην υποστηρίζει ότι η υπάρχουσα "Ελληνική Δημοκρατία" αποτελεί αξωματικώς την κρατικήν υπόστασιν της Συλλογικής οντότητος Ελληνική Πατρίδα και ως τοιαύτη οφείλομε:


Αρχικώς, να καθορίσωμε αναλόγως προς αποφυγήν παρεξηγήσων κα διχογνωμιών την "εθνικήν ταυτότητα" του Κράτους και να το ανακηρύξωμε επισήμως ως "Το Κράτος της Συλλογικής οντότητος Ελληνική Πατρίδα".
Επίσης, οπωσδήποτε να φροντίσωμε διά να αποκτήση το Κράτος την πλήρη Κυριαρχίαν και Ανεξαρτησίαν του, τουθόπερ σημαίνει να ασκεί ανεξάρτητον πολιτικήν και να διαθέτει εθνικόν νόμισμα, δηλαδή, ερχόμενοι στην σημερινήν κατάστασιν, οφείλομε πάραυτα να αποσυνδεθώμεν από την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε. και να κόψουμε το ιδικόν μας νόμισμα. 

Εκτός των ανωτέρω η "Συλλογική οντότητα Ελληνική Πατρίδα" διαθέτει πλήρη και περιγεγραμμένη ψυχική υπόστασι και αποτελεί πραγματικότητα του φυσικού κόσμου και μεταφυσική οντότητα καθώς περιλαμβάνει:


(α) Το λεγόμενο "φυλετικόν ασυνείδητον", το οποίον είναι γνωστόν ότι υπάρχει όμως η επιστήμη της ψυχολογίας αδυνατεί να το εξηγήση. Τούτο ερμηνεύεται ως εξής: ΄Εχοντες ολοι εμείς ζήσει πολλούς βίους ως Ελληνες έχομε αποκτήσει τις ίδιες εμπειρές και την ίδια άποψι διά τα συμβάντα και διά τούτο έχομε μορφώσει μία κοινή αντίληψι μέσω της οποίας δυνάμεθα να συνεννοούμεθα και να κατανοούμε αλλήλους και να συμφωνούμε, π.χ. λέγομε την λέξι "Τούρκοι" και έρχονται στον νου όλων μας όμοιες εικόνες και ορισμοί, ενώ λέγοντας την λέξι "Τούρκοι" σε έναν αλλοδαπό, αυτός έχει διά την λέξι μία τελείως διαφορετική εικόνα και τελείως άλλους ορισμούς, οπότε η μετ' αυτού συνεννόησις καθίσταται λίαν επιφανειακή και συμβατική! 


(β) Από τας σκέψεις και τας ενεργείας των Ελλήνων η συλλογική οντότης "Ελληνική Πατρίς" έχει καταστεί οντότης αιθερική τω όντι υπάρχουσα και αφ' εαυτής ζώσα. Μεταξύ των άλλων η αιθερική οντότης "Ελληνική Πατρίς" περιλαμβάνει πλειάδα ψυχών και οντοτήτων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζομε 


(α) τας ψυχάς των νυν ζώντων Ελλήνων, 

(β) τας ψυχάς των νυν τεθνεώτων Ελλήνων καθώς εντός αυτής ευρίσκεται ο "λειμών της Περσεφόνης", ο Αδης, νήσος αιθερική στον Ενδιάμεσον χώρον η οποία είναι το καταφύγιον των ψυχών των Ελλήνων που έζησαν βίον αγαθόν και ευρισκομένων νυν μεταξύ θανάτου και νέας γεννήσεως, 

(γ) τας ψυχάς των αποθεωθέντων προγόνων οι οποίοι σήμερον είναι Ηρωες (υπό την θρησκευτικήν έννοιαν), Δαίμονες, Θεοί, Θεοί Ολύμπιοι και λοιπά. Επίσης περιλαμβάνει 

(δ) τον Θεόν ο οποίος έχει ως έργον να φροντίζη διά τον Ελληνισμόν, τον γνωστόν ως "Θεός της Ελλάδος", μετά της θείας ιεραρχίας του, ως και άλλες θείες οντότητες, ως η Αγαθή Τύχη του Αυτοκράτορος (νυν του πρωθυπουργού) η οποία φροντίζει η τυχαιότης και η συγκυρία να είναι ευνοϊκή στα σχέδιά του και το Δαιμόνιον (Genius) του Αυτοκράτορος, η θεία οντότης η οποία τον καθοδηγεί ώστε να πράττη το ορθόν και το πρέπον. Οθεν, η αιθερική οντότης "Ελληνική Πατρίς" χωρικώς εμφανίζεται ως υψηλή στήλη η οποία εκκινεί από την γήν, εκτείνεται στα υποσελήνια πεδία και προχωρεί περαιτέρω στους Ανωτέρους Κόσμους των Θεών. 

ΟΘΕΝ, η "Συλλογική οντότητα Ελληνική Πατρίδα" ως οντότης πραγματική φυσική και μεταφυσική αποτελεί κατά λογικήν συνέπειαν την πρώτην λατρευομένην υπό την θρησκευτικήν έννοιαν επίσης θείαν οντότητα του Ελληνισμού. 


Dr. Pan. Marinis
MORE: http://delfeios.blogspot.gr/2013/12/blog-post.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου